Cynkowanie

W warunkach określanych jako normalne najlepiej sprawdzają się stale konstrukcyjne pokryte warstwą cynku. Należy jednak pamiętać, że w wyniku oddziaływania środowiska na cynk, jego warstwa ochronna ulega redukcji z biegiem czasu. O długości gwarancji decyduje grubość powłoki cynkowej oraz wartość rocznej redukcji warstwy ochronnej w zależności od środowiska (wg kategorii korozyjności). Wg. normy: PN-EN ISO 12944-2/2001.

Kategoria korozyjności
Redukcja warstwy ochronnej
(µm)
Przykłady środowisk typowych dla klimatu umiarkowanego
(tylko informacyjnie)
C1
bardzo mała
< 0,1
Wewnątrz: ogrzewane budynki z czystą atmosferą np. sklepy, biura
Zewnątrz: –
C2
Mała
> 0,1 do 0,7
Wewnątrz: budynki nie ogrzewane w których występuje kondensacja np. hale sportowe, magazyny
Zewnątrz: atmosfery w małym stopniu zanieczyszczone
C3
Średnia
> 0,7 do 2,1
Wewnątrz: pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza np. pralnie, browary, mleczarnie
Zewnątrz: atmosfery miejskie i przemysłowe
C4Duża
> 2,1 do 4,2
Wewnątrz: zakłady chemiczne, pływalnie stocznie remontowe
Zewnątrz: obszary przemysłowe i obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu
C5
bardzo duża
(przemysłowa)
> 4,2 do 8,4
Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem
Zewnątrz: obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze
C5-M
bardzo duża
(morska)
> 4,2 do 8,4
Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem
Zewnątrz: obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu w głąb morza o dużym zasoleniu

Mnożąc wielkość redukcji cynkowej warstwy ochronnej w ciągu roku przez przewidziany czas eksploatacji instalacji otrzymujemy wymaganą grubość warstwy ochronnej.

Standardowo stosuje się trzy metody cynkowania, które różnią się między sobą grubością uzyskiwanej warstwy ochronnej: Cynkowanie elektrolityczne PN-EN 12329, cynkowanie ogniowe metodą Sendzimira, cynkowanie metodą zanurzeniowo-ogniową.

Cynkowanie elektrolityczne PN-EN 12329

Wyroby drobne (śruby, nakrętki, podkładki) pokrywane są w kąpielach elektrolitycznych cienką i równomierną warstwą cynku. Grubość warstwy wynosi ok. 5 – 20 μm, jest jasna i błyszcząca.

Cynkowanie ogniowe metodą Sendzimira

Wyroby, przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach suchych klasy C1 i C2. Grubość powłoki cynku ok.19 μm

Cynkowanie metodą zanurzeniowo-ogniową

Wyroby przeznaczone do stosowania w środowisku o klasie korozyjności C1, C2, C3, C4, C5-I, C5-M Średnia grubość powłoki cynku 45 μm do 55 μm.

Typ atmosfery Nieznaczne
obciążenie
Małe
obciążenie
Umiarkowane
obciążenie
Duże
obciążenie
Bardzo duże
obciążenie
Kategoria agresywności korozyjne C1 C2 C3 C4 C5-I, C5-M
Możliwość wydłużenia gwarancji Do 5 lat Do 5 lat Do 5 lat Do 5 lat Do 2 lat
Części i ich grubości
Grubość miejscowa powłoki
(wartość minimalna)
(µm)
Grubość średnia powłoki
(wartość minimalna)
(µm)
Stal >6 mm
70
85
Stal >3 mm do <6 mm
55
70
Stal >1,5 mm do <3 mm
45
55
Stal <1,5 mm
35
45
Cynkowanie metodą termodyfuzyjną PN-EN 12329

Wyroby pokrywane są mieszanką specjalnego proszku cynkowego w temperaturze 360 – 450 °C. Dzięki przenikaniu (dyfuzji) cząsteczek cynku do stali uzyskujemy bardzo wytrzymałą warstwę antykorozyjną. Uzyskana powierzchnia w odróżnieniu od poprzednich powłok cynkowych jest matowa, w kolorze od jasnoszarej do ciemnoszarej. Grubość powłoki cynku 45 μm do 120 μm

Cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09

Powłoka bazowa w technologii cynku płatkowego to rodzaj lakieru zawierającego „płatki” cynku i aluminium. Całość reaguje z powierzchnią stali, tworząc po wygrzaniu dobrze przylegającą, przewodzącą i nietoksyczną powłokę cynk-aluminium.Metoda ta charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością korozyjną – do 1000 godz. w komorze solnej wg ISO 9227 do chwili powstania czerwonej korozji. Jest akceptowana przez wiodących producentów branży motoryzacyjnej, energetycznej i lotniczej na świecie i popularnie stosowana do elementów gwintowanych, ze względu na bezproblemowe skręcanie.

W czasie montażu w miejscach przecięcia blachy niszczy się powłoka antykorozyjna. Miejsca te należy zabezpieczyć nanosząc na krawędzie farbę cynkową w aerozolu.

Lakierowanie proszkowe

Lakierowanie proszkami poliestrowymi i epoksydowymi (na pokrycia wew.). Grubość powłoki zawiera się w granicy 60 μm a 120 μm. Farbę nanosi się bezpośrednio na metal bez stosowania farb podkładowych i rozpuszczalników. Powłoki wykonane przez malowanie proszkowe dają powierzchnie gładkie, bez spękań, zacieków oraz zmarszczeń. Charakteryzują się dużą odpornością antykorozyjną, chemiczną, bardzo dobrymi własnościami mechanicznymi i odpornością na działanie wody. Stosujemy je szczególnie tam gdzie chcemy podnieść wytrzymałość antykorozyjną (stosując malowanie proszkowe na blachy ocynkowane), podnieść estetykę wnętrza poprzez zastosowanie kolorów, które współgrałyby z jego wyposażeniem, oznaczenia instalacji w zależności od jej funkcji. Trwałość powłoki zależna jest od: przestrzegania zasad transportu, przechowywania, sposobu montażu, środowiska chemicznego w którym będzie zamontowana konstrukcja i konserwacji. W standardzie oferowane jest 14 kolorów ( paleta poniżej). Istnieje możliwość zamówienia lakierowania w niestandardowym kolorze, ale związane jest to z podwyższoną ceną usługi i wydłużonym czasem realizacji zamówienia.

Dla kolorów NIE standardowych z palety RAL, każdorazowo zostanie sporządzona oferta uwzględniająca koszty zakupu oraz dostępność danego koloru.

Stal nierdzewna i kwasoodporna

Blacha do ogólnego przeznaczenia, o dobrej odporności na korozję atmosferyczną, na wiele organicznych i nieorganicznych substancji chemicznych wg PN-EN 10088 w gatunkach:

1.4301 (304) stosowana na zbiorniki na mleko, sprzęt mleczarski, instalacje do produkcji mleka, beczki na piwo, fermentacja piwa, zbiorniki magazynowe w browarnictwie, wyposażenie do rafinacji produktów z kukurydzy; wyposażenie do elektrowni jądrowych, rynny, rury spustowe, zbiorniki na ciekły tlen, azot i wodór, części dozowników do napojów nasycanych dwutlenkiem węgla, naczynia i części kriogeniczne, meble, okładziny do pomieszczeń i na zewnątrz,

1.4404 (316L) na zbiorniki do białego wina, przemysł browarniczy, papierniczy, medyczny, kwasów tłuszczowych, przy produkcji związków kwasu octowego, do wyrobu części mających styczność z nawozami sztucznymi, kotły do gotowania keczupu, przemysł fosforanowy, wyposażenie do obróbki filmów, kominy, zbiorniki w stacjach zmiękczania wody, rury do drożdży, w środowisku morskim.

1.4571 (316Ti) stosowana w przemyśle chemicznym na urządzenia wymagające wysokiej odporności korozyjnej – chłodnice, kondensatory, rurociągi, zbiorniki; w przemyśle spożywczym, celulozowym, farmaceutycznym

Stal nierdzewna i kwasoodporna (PDF)

Aluminium PN-EN 485-2

Odporność na korozję atmosferyczną i na wiele organicznych i nieorganicznych substancji chemicznych.

System E30, E90 wg normy DIN 4102-12

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.Ust.2002 nr 75 poz. 690) z nowelizacją z dnia 12.03.2009 w §187 pkt 3 stanowi, że: ”Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej zespołami kablowymi, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia”.

W Polsce nie ma szczegółowych wytycznych/norm, które regulują wymagania, jakie powinny spełniać produkty, nie uregulowano sposobu przeprowadzania badań, ani uprawnionych do tego jednostek. Powszechnie stosowaną w Europie (także w Polsce), jedyną normą szczegółowo regulującą tę kwestię jest niemiecka Norma DIN 4102:12. Rozporządzenie ministra infrastruktury wymaga, aby odbiorniki elektryczne ratujące życie ludzkie w czasie pożaru (oświetlenia awaryjne , dźwiękowe systemy ostrzegawcze, wentylatory, windy, pompy pompujące wodę do tryskaczy, klapy wentylacyjne itp.) miały zapewnioną nieprzerwaną dostawę energii elektrycznej lub przekaz sygnału przez wymagany czas nie krótszy niż 30 lub 90 minut, co ma na celu umożliwienie bezpiecznej ewakuacji ludzi z płonącego obiektu. W branży budowlanej przyjęła się, skrócona nazwa tego typu systemów „E90”, badanych zgodnie z normą DIN 4102:12 powstałą w instytutach niemieckich w wyniku wieloletnich doświadczeń i przeprowadzonych badań w zakresie podtrzymywania funkcji przewodzenia prądu przez instalacje elektryczne podczas pożaru.

Podstawowym założeniem omawianej normy jest przebadanie przewodów i kabli wraz z zamocowaniami w celu sprawdzenia, czy tak skonstruowany system dostarczy prąd elektryczny do urządzeń ratujących życie w warunkach pożaru.

Firma BAKS przeprowadziła ponad sześćdziesiąt badań swoich wyrobów z następującymi producentami kabli: Bitner, Dätwyler, Elkond, Elpar, Eupen, Facab Lynen, Kabtek, Madex, Nexans, NKT, Prakab, Studer, Technokabel, TELE-FONIKA Kable. Wszystkie badania odbyły się w trzech akredytowanych instytutach: DMT Dortmund, Fires Batizovce i ITB Zakład Badań Ogniowych Warszawa, co zostało potwierdzone certyfikatami.

Aprobata CNBOP na systemy nośne tras kablowych BAKS

Aprobata na Zespoły kablowe firmy BAKS

Aprobata techniczna na puszki instalacyjne przeciwpożarowe

Certyfikat na zespoły kablowe BAKS o klasie podtrzymania funkcji

Certyfikat potwierdza zgodność systemów nośnych BAKS

Certyfikat zgodności na puszki instalacyjne przeciwpożarowe BAKS

Uwaga!

Aktualnie mamy przeprowadzone badania z producentami kabli Bitner, Dätwyler, Elkond, Eupen, Facab Lynen, Madex, Kabtek, Nexans, NKT, Prakab, Studer, Technokabel i TELE-FONIKA Kable.

System utrzymania sprawności działania E-30, E-90

W obecnym czasie duży nacisk kładzie się na bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej. Dlatego bardzo ważna jest niezawodność systemów bezpieczeństwa. Dążąc do spełnienia nowych wymogów bezpieczeństwa w tej dziedzinie, firma BAKS zdecydowała się na badanie nowego systemu drabin i koryt kablowych zgodnych z Normą DIN 4102 część 12.

Podstawowym założeniem Normy DIN 4102: 12 jest praktyczne sprawdzenie kabli wraz z systemem mocującym zwanym „zespołem kablowym”, czy w wymaganej temperaturze i przez określony czas będzie doprowadzać energię elektryczną do odbiorników. Zatem musi zostać przeprowadzane badanie systemu tras kablowych wraz z kablami tak, aby mieć pewność że odbiorniki elektryczne w czasie pożaru będą miały nieprzerwaną dostawę energii elektrycznej.

Podtrzymanie funkcjonowania instalacji elektrycznej jest rozumiane jako ciągłe zasilanie w energię elektryczną budynku w czasie pożaru. Nie dotyczy to jednak całej sieci elektrycznej w obiekcie, lecz tylko określonych obwodów istotnych dla bezpieczeństwa ludzi przebywających w budynkach. Typowymi przykładami są obwody oświetlenia awaryjnego, systemów ostrzegania dźwiękowego (DSO), urządzeń wentylacyjnych w hotelach, szpitalach i obiektach użyteczności publicznej. Powyższa norma ważna jest dla napięć do 1kV. Zdolność do podtrzymania funkcji jest klasyfikowana zasadniczo do 2 grup, mianowicie E-30 i E-90. Chociaż w Normie DIN występuje jeszcze grupa E60, ale jest rzadko stosowana.

E-30

E-30 oznacza, co najmniej 30 minut utrzymania sprawności funkcjonowania urządzeń w budynku. Przeznaczona jest dla urządzeń sygnalizacji pożaru, urządzeń do alarmowania o pożarze, oświetlenia ewakuacyjnego w budynku, gdzie są zainstalowane tryskacze wodne.

E-90

E-90 oznacza, co najmniej 90 minut utrzymania sprawności funkcjonowania urządzeń w budynku. Przeznaczona jest dla urządzeń wentylacji klatek schodowych i ewakuacyjnych, szybów jezdnych wind, podnoszenia ciśnienia wody gaśniczej, dla urządzeń oddymiania i odprowadzania spalin.

Firma BAKS przeprowadziła wielokrotne badania w akredytowanych jednostkach badawczych w Niemczech i na Słowacji. Badania te wykonano na stropach z betonu komórkowego i betonu B20. Podstawą badania przeprowadzanego wg normy DIN 4102 jest zgodne z praktyką zamontowanie badanych produktów w piecu. Badanie przebiega zgodnie z ustaloną międzynarodowo krzywą temperatura-czas.

Systemy nośne kabli oferowane przez firmę BAKS spełniają wymagania normy DIN 4102, część 12. Mogą być podwieszane drabinki kablowe pod sufitem, korytka kablowe montowane przy ścianie, kable ognioodporne montowane poziomo pod sufitem lub pionowo mocowane do ścian przy pomocy pojedynczych obejm lub drabinek. W przypadku wszystkich systemów są dostępne różne warianty wykonania. Dzięki temu instalator ma możliwość dobrania odpowiedniego systemu do większości sytuacji występujących na budowie.

Firma BAKS wydaje Świadectwo Zgodności po sprawdzeniu wykonanej instalacji elektrycznej

Badania E-90

Przykładowe zdjęcia z wybranych badań zespołów kablowych BAKS o odporności ogniowej E-30, E-90 z różnymi producentami kabli, przeprowadzonych w akredytowanych instytutach: DMT Dortmund, Fires Batizovce, MPA Braunschweig i ITB Zakład Badań Ogniowych Warszawa