POLITYKA PRYWATNOŚCI

SPIS TREŚCI:
I. Wstęp
II. Podstawa prawna
III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych
IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych
V. Bezpieczeństwo danych osobowych
VI. Zgoda – cofnięcie zgody
VII. Przechowywanie danych
VIII. Udostępnianie danych innym podmiotom
IX. Cookies
X. Zmiany w Polityce
XI. Prawa autorskie
XII. Cenniki

I. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez Zakład BAKS Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno – Elektrotechincznego Kazimierz Sielski. z siedzibą w Karczewie („BAKS”), danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, w tym osób odwiedzających strony internetowe BAKS (dalej łącznie „Użytkownicy”).

W ramach niniejszej Polityki Prywatności została wprowadzona m. in. Polityka Bezpieczeństwa Informacji, oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, w których zostały opisane ogólne warunki i sposoby i zakres w jakim zbierane są dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji określa:
a)         granice dopuszczalnego zachowania Użytkowników systemu informatycznego oraz wskazuje konsekwencje w stosunku do osób naruszających przepisy ustawy o ochronie danych osobowych
b)         prawa i obowiązki Użytkowników systemu informatycznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych przetwarzanych w tym systemie
c)         sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę tych danych
d)         podstawowe warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
e)         wymagania w zakresie odnotowywania udostępniania i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
f)         instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych
g)         wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe
h)         wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych
i)          opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi
j)          sposób przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi systemami
k)         środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych osobowych

Uszczegółowieniem niniejszej polityki są poszczególne polityki oraz procedury wdrażane celem zapewnienia właściwego poziomu ochrony danych osobowych. Podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest wskazane niżej rozporządzenie ogólne RODO.

Dane kontaktowe BAKS:

BAKS Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno – Elektrotechincznego Kazimierz Sielski, Karczew (05-480) ul. Jagodne 5, NIP 5320102041 (dalej „BAKS”)

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych BAKS:

E-mail: abi@baks.com.pl i
Adres: BAKS Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno – Elektrotechincznego Kazimierz Sielski (Karczew (05-480) ul. Jagodne 5, z dopiskiem „IOD.

II. Podstawa prawna

Polityka Prywatności BAKS odnosi się do następujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 roku
 • w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U. 2014, poz. 1934 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku
 • w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie  przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U. z 2015 roku, poz. 745 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. 2015, poz. 719 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2016 z roku, poz. 113 z późn. zm.)
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)

III. Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów, dla jakich były, są lub będą zbierane i przetwarzane. Zakład BAKS może zbierać i przetwarzać jedynie dane osobowe, które są niezbędne realizacji jego celów i zadań.

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników kluczowym jest, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

W celu realizacji tych założeń, BAKS kieruje się następującymi zasadami:

 • Dane osobowe są zbierane jedynie w minimalnym koniecznym zakresie.
 • Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa.
 • Dbanie o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłoczna reakcja na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.
 • Realizacja prawa do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
 • Ograniczenie przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
 • Ochrona danych przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
 • Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

IV.Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

BAKS realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (patrz punkt VII poniżej)
 • Prawo dostępu do danych: prawo do otrzymania od BAKS potwierdzenia czy dane osobowe są przetwarzane przez BAKS i w jaki sposób.
 • Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzane dane osobowe są w oparciu o uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie sprzeciwu, BAKS będzie zmuszony zaprzestać przetwarzania danych , chyba, że wykaże istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych przez BAKS („prawo do bycia zapomnianym”) żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, np. czasowe zablokowaniu dostępu użytkownikom do danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
 • Prawo do przenoszenia danych:  prawo do otrzymania kopii danych osobowych, w którego posiadaniu jest BAKS. jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych (później do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących  praw, należy przesłać mailowo na adres: abi@baks.com.pl lub pisemnie na adres BAKS Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno – Elektrotechincznego Kazimierz Sielski (Karczew (05-480) ul. Jagodne 5, z dopiskiem „IOD. W przypadku wniosku o cofnięcie zgody zobacz także punkt VI poniżej.

Wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym niezwłocznie Użytkownik zostanie poinformowany.

V. Bezpieczeństwo danych osobowych

BAKS podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa znalazła potwierdzenie podczas projektowania infrastruktury IT w tym nowopowstałej Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, regularny przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

 1. a) poufności – Ochrona danych przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
  b) integralności – Ochrona danych przed nieuprawnioną modyfikacją,
  c) dostępności – Zapewnienie dostępu upoważnionych osób do danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Każdy pracownik BAKS mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

 VI. Zgoda – cofnięcie zgody

W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny,  zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. BAKS nie wymaga wyrażenia zgody w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne w konkretnym przypadku (chociaż obowiązek uzyskania zgody może wynika z innych przepisów prawa, np. zgoda na marketing telefoniczny lub elektroniczny).

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego pod tym linkiem bądź poprzez bezpośredni kontakt w biurze BAKS.

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że zostaną wysłane informacje, z których zrezygnowano cofając zgodę.

Jeżeli BAKS posiada dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to może je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

VII. Przechowywanie danych

BAKS przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany.  Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania Twoich danych osobowych.

VIII. Udostępnianie danych innym podmiotom

Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach.

IX. Cookies

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron internetowych, BAKS gromadzi także dane zawarte w logach systemowych. BAKS wykorzystuje je przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją naszych serwerów. Ponadto BAKS korzysta z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych. Prowadzone statystyki pozwalają nam przede wszystkim na analizę korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez strony www BAKS. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

Cookies

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). BAKS nie używa cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.

Portal wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Stosowane przez strony internetowe pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w portalu i mają jedynie ułatwiać korzystanie z portalu .

Więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookies znajdziesz pod linkiem

Profilowanie

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników możemy dokonywać profilowania:

 1. a) opartego o zgodę Użytkownika – w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem potrzeb danego Użytkownika (w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu danych w zakresie udzielonej zgody i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie reklam lub ofert odpowiadających profilowi;
  b) bez zgody, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzanych plików cookies, w celu dostosowywania treści oraz komunikatów marketingowych wyświetlanych na stronach BAKS oraz na innych odwiedzanych przez Użytkownika stronach do jego preferencji i zainteresowań, na podstawie takich danych jak: odwiedziny na stronach oraz kliknięcia w ramach poszczególnych funkcjonalności stron www BAKS, daty logowania i rejestracji, dane w zakresie korzystania z poszczególnych usług na stronach www BAKS.

X. Zmiany w Polityce

BAKS. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach BAKS będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

XI. Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu , w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz. 419) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

XII. Cenniki

Cenniki i inne informacje zawarte na stronie  nie stanowią oferty handlowej . Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli prezentowanych na stronach i w cennikach.