Warunki gwarancji na wyroby firmy BAKS

Warunki gwarancji na wyroby firmy BAKS

Cynkowanie metodą cynku płatkowego wg. PN-EN ISO 10683:2014-09

 

 • 1

Zasady ogólne gwarancji

 

 1. Firma BAKS , zwana dalej Producentem udziela Nabywcy gwarancji, że produkt jest wolny od wad materiału i wykonania.
 2. Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę powodującą funkcjonowanie produktu niezgodne ze specyfikacją
 • gwarancja obejmuje w szczególności: wytrzymałość mechaniczną wyrobów i odporność korozyjną powłoki cynku płatkowego,
 • gwarancją objęte są uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Producenta jak np.: pękanie, łuszczenie się powłoki ochronnej.
 1. Za Nabywcę uważa się podmiot, który dokonał zakupu produktu bezpośrednio od Producenta.
 2. Producent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad materiału i wykonania, na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, poprzez naprawę lub wymianę produktu na produkt wolny od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje Producent.
 3. Okres gwarancji wynosi 120 miesięcy od daty sprzedaży po szczegółowym uzgodnieniu z Producentem warunków przechowywania i eksploatacji produktów. W uzasadnionych wypadkach okres gwarancji może zostać przedłużony na wniosek Nabywcy. Przedłużenie okresu gwarancji powinno zostać stwierdzone pismem pod rygorem               nieważności.

 

 • 2

Materiał

 

Standardowe wyroby mogą być wykonywane z blach pokrytych cynkiem, nierdzewnych i kwasoodpornych.

 

 1. Blacha ocynkowana metodą cynku płatkowego – wyprodukowana zgodnie z normą PN-EN ISO 10683:2014-09 – wyroby przeznaczone do ograniczonego stosowania w środowisku o klasie korozyjności C1, C2, C3, C4, C5-I, C5-M.
 2. Zaletą powłok płatkowych jest bardzo wysoka ochrona antykorozyjna do 1000 h w komorze solnej do czerwonej korozji.
 3. Powłoka cynku płatkowego o grubości min. 10μmodpowiada cynkowi termodyfuzyjnemu o grubości 70μm.

 

Agresywność środowiska określa się w oparciu o normę PN EN ISO 12944 :2001

Tabela nr 1 Wyciąg z Normy PN EN ISO 12944 :2001

 

Kategoria korozyjności Redukcja warstwy ochronnej (µ / rok) Przykłady środowisk typowych dla klimatu umiarkowanego(tylko informacyjnie)
C1 bardzo mała < 0,1 Wewnątrz: ogrzewane budynki z czystą atmosferą np. biura, sklepy
C2 mała > 0,1 do 0,7 Wewnątrz: budynki nie ogrzewane w których występuje kondensacja np. hale sportowe, magazyny.Na Zewnątrz: atmosfera w małym stopniu zanieczyszczona
C3 średnia > 0,7 do 2,1 Wewnątrz: pomieszczenia produkcyjne o wilgotności  i pewnym zanieczyszczeniu powietrza np. pralnie , browary, mleczarnieNa Zewnątrz: atmosfery miejskie i przemysłowe
C4 duża > 2,1 do 4,2 Wewnątrz: zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie remontoweNa Zewnątrz: obszary przemysłowe i przybrzeżne o średnim zasoleniu
C5-I bardzo duża(przemysłowa) > 4,2 do 8,4 Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniemNa Zewnątrz: obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze
C5-M bardzo duża      (morska) > 4,2 do 8,4 Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniemNa Zewnątrz: obszary przybrzeżne i oddalone w głąb morza

Tabela nr 2  Wyciąg z gwarancji cynkowni Baks.

Dotyczy tylko wyrobów cynkowanych metodą cynku płatkowego zgodnie z normą

PN-EN ISO 10683:2014-09

Typ atmosfery Kategoria agresywności korozyjnej Możliwość wydłużenia gwarancji
Nieznaczne obciążenie korozyjne C1 Do 12 lat
Małe obciążenie korozyjne C2 Do 12 lat
Umiarkowane obciążenie korozyjne C3 Do 12 lat
Duże obciążenie korozyjne C4 Do 6 lat
Bardzo duże obciążenie korozyjne C5-I, C5-M Do 2 lat

 

 • 3

Szczegółowe warunki obowiązywania gwarancji

 1. Gwarancja jest ważna pod warunkiem korzystania z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, specyfikacją i instrukcją Producenta, warunkami technicznymi i środowiskowymi.
 2. Z tytułu gwarancji Nabywcy, ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Producenta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek awarii Produktu. Jedynym zobowiązaniem Producenta według tej gwarancji, jest dostarczenie części, naprawa lub wymiana Produktu na wolny od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.
 3. Producent odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.
 4. Określa się kategorię agresywności korozyjnej atmosfery w oparciu o normę PN-EN ISO 12944-2.
 5. Na wyroby cynkowane metodą cynku płatkowego – wyprodukowana wg. PN-EN ISO 10683:2014-09 obowiązuje gwarancja wg tabeli nr 2 dla ściśle określonej kategorii agresywności korozyjnej środowiska – przy założeniu, że kategoria ta nie ulegnie zmianie w przeciągu trwania gwarancji. W przypadku zwiększenia kategorii korozyjności środowiska gwarancja ulega skróceniu odpowiednio do aktualnej kategorii korozyjności środowiska. W przypadku zmniejszenia się kategorii korozyjności środowiska gwarancja nie ulega wydłużeniu.
 6. Producent w szczególności zastrzega do ważności gwarancji konieczność spełnienia poniższych warunków:

 

 • Transport

Transport produktów powinien odbywać się  suchymi, krytymi środkami transportu w taki sposób, aby ładunek był zabezpieczony przed przesuwaniem się,  uszkodzeniem mechanicznym oraz wpływem warunków atmosferycznych.

Jednostki ładunkowe należy umieszczać na środku transportowym ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed wzajemnym przesuwaniem. Spięcie ładunku pasami transportowymi należy wykonać w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementów.

Transport, składowanie i montaż wyrobów musi odbywać się w środowisku odpowiednim dla zamawianych produktów w kategorii agresywności korozyjnej w oparciu o normę PN EN ISO 12944 :2001

 

 • Przechowywanie produktów ocynkowanych płatkowo zgodnie z normą PN-EN ISO 10683:2014-09

Elementy powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych, wentylowanych, wolnych od aktywnych chemicznie par i gazów. Nie wolno dopuszczać do zamoczenia i  zawilgocenia wyrobów. W przypadku zamoczenia elementów, niezwłocznie rozpakować zalane opakowania , rozłożyć detale aż wyschną i ponownie złożyć do pomieszczenia chroniącego przed opadami atmosferycznymi.

Produkty muszą być składowane na paletach, pojemnikach lub specjalnie przeznaczonych do tego celu
podstawach (nie powinny leżeć bezpośrednio na betonie lub ziemi). Przechowywanie w niewłaściwych warunkach (zawilgoconych) może doprowadzić do kondensacji wilgoci pomiędzy powierzchnią  elementów.

Na czas składowania i montażu produktów, należy zapewnić ochronę przed kontaktem powłok z wapnem, cementem i innymi  alkalicznymi materiałami budowlanymi.

 

 • 4

Zabezpieczenie i konserwacja  elementów pokrytych cynkiem.

 1. Bezpośrednio po otrzymaniu konstrukcji nabywca dokona naprawy powłok uszkodzonych w czasie procesu transportu, przechowywania i montażu. Naprawa powinna obejmować: usunięcie zanieczyszczeń (kurz, olej, smary, ślady korozji) oraz niezbędne czyszczenie i przygotowanie powierzchni uszkodzonego miejsca dla wymaganej przyczepności. Naprawy należy dokonać przez pomalowanie farbą podkładową bogatą w cynk
 2. WS –Zinc 80/81 lub o podobnych parametrach.
 3. Składowanie, montowanie i eksploatacja konstrukcji odbywać się będzie w środowisku o kategorii agresywności korozyjnej określonej w tabeli nr 2 dla danego okresu gwarancji oraz danej powłoki cynkowej ustalonej uprzednio z producentem.
 4. Elementy konstrukcji w okresie magazynowana przed montażem będą składowane na podkładach w sposób uniemożliwiający stykanie się z podłożem, gromadzenie się na nich opadów atmosferycznych i zanieczyszczeń mechanicznych. Elementy konstrukcji zapakowane fabrycznie nie mogą być narażone na zawilgocenie. W przypadku zawilgocenia paczki elementy należy rozpakować i rozłożyć do pełnego wyschnięcia.
 5. Powłoki cynkowe uszkodzone w czasie montażu konstrukcji zostaną naprawione zgodnie z punktem (a).
 6. e) Nabywca po zakończeniu montażu konstrukcji na własny koszt dokona dokładnego przeglądu wykonanych powłok cynkowych oraz lakierniczych i przeprowadzi ich pełna konserwację poprzez oczyszczenie powierzchni ocynkowanych neutralnymi środkami chemicznymi z zalegających zabrudzeń (pozostałości środków chemicznych, zatłuszczenia, zaoliwienia oraz inne zabrudzenia mogące powodować uszkodzenie powłok antykorozyjnych). Po przeprowadzeniu czyszczenia konstrukcji nabywca w przypadku wykrycia punktowych ognisk korozji lub uszkodzeń powłoki cynkowej ma obowiązek wykonać zaprawki (farbą cynkową o dużej zawartości cynku).

 

Nabywca ma obowiązek przesłać raport do producenta przed upływem 6 miesięcy od dokonania zakupu oraz niezwłocznie po zakończeniu montażu pod rygorem utraty gwarancji.

Wolnostojące konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych są konstrukcjami budowlanymi i podlegają prawu budowlanemu. W związku z powyższym nabywca będzie dokonywał corocznie inspekcji konstrukcji i powłok cynkowych oraz konserwacji powłok cynkowych (wg w/w punktu f) przy udziale co najmniej jednego przedstawiciela nabywcy  oraz inspektora dozoru technicznego pod rygorem utraty gwarancji na wyroby.

Istnieje możliwość odpłatnego uczestnictwa w przeglądzie przedstawiciela Producenta po wcześniejszym poinformowaniu go o planowanym terminie wykonania przeglądów oraz czynności konserwacyjnych – minimum

6 tygodni przed terminem przeglądu.

Po wykonaniu powyższej kontroli przedstawiciel nabywcy ma obowiązek sporządzić raport pokontrolny

z przeglądu oraz wykonanych prac konserwacyjnych, poparty pełną dokumentacją fotograficzną obrazujący stan instalacji przed wykonaniem prac konserwacyjnych i po ich zakończeniu oraz przekazać raport producentowi konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych pod rygorem utraty gwarancji. Miejsca pominięte w raporcie,

w których pojawią się ogniska korozji nie mogą być przedmiotem roszczeń wynikających z gwarancji.

 

 • 5

Utrata gwarancji

 

 1. Gwarancja nie obejmuje :
 • uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, zalanie, huraganowy wiatr, itp.),
 • uszkodzeń mechanicznych i wynikłych z nich wad, w szczególności uszkodzeń powłok ochronnych,
 • przypadki szczególnego narażenia korozyjnego ocynkowanych elementów określonych w normie

PN-EN ISO 12944-2 (w tych przypadkach okresy gwarancji należy uzgadniać indywidualnie w formie pisemnej),

 • uszkodzeń mechanicznych powłoki cynkowej powstałych w wyniku przeładunku, transportu i montażu poza terenem firmy BAKS, jeśli nie dokonano naprawy tych uszkodzeń wg wymogów punktu (§4)
 • uszkodzeń mechanicznych i termicznych powłoki cynkowej powstałych na skutek cięcia, spawania, rozwiercania otworów i jakichkolwiek przeróbek konstrukcji po ocynkowaniu powodujących uszkodzenie powłoki cynkowej,
 • uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych w czasie eksploatacji,
 • uszkodzeń wynikających z instalacji i eksploatacji produktów w warunkach lub w sposób niezgodny ze
  • specyfikacją Producenta (przekroczenie dopuszczalnych obciążeń, zniszczenia spowodowane warunkami

atmosferycznymi itp.).

 • uszkodzeń powstałych w przypadku stosowania soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia
  • w pobliżu elementów ocynkowanych, lakierowanych, wykonanych z blach kwasoodpornych/nierdzewnych
 • uszkodzeń powstałych na skutek zmian konstrukcyjnych lub stosowania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem,
 • uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika,
 • uszkodzeń powstałych podczas transportu z wykorzystaniem zewnętrznych w stosunku do Producenta
  środków transportu.
 • nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych oraz niewykonania prac konserwacyjnych i/lub nie wysłania raportu do producenta zgodnie z §4 powyższych warunków gwarancji
 • zmiana (wzrost) ściśle określonej kategorii agresywności korozyjnej środowiska, w momencie sporządzania oferty na wyroby. Kategoria agresywności korozyjnej środowiska umieszczona będzie w ofercie na wyroby wraz z długością okresu gwarancyjnego.
 • występowanie na detalach tzw. białej korozji (biało-szare plamy powstające pod wpływem   czynników atmosferycznych) nie stanowi podstawy do reklamacji powłoki cynkowej.
 • wystąpienia zaległości płatności za wyroby przekraczającej 90 dni od daty wymagalności faktury.
 1. Gwarancją nie są objęte normalne czynności obsługi eksploatacyjnej, np. czyszczenie i konserwacja.

 

 • 6

Realizacja gwarancji

 

 1. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez firmę BAKS, możliwie w krótkim terminie od momentu zgłoszenia, nieprzekraczającym 21 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 2. Wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Producentowi niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia.
 3. Procedurze gwarancyjnej podlegają wyłącznie produkty kompletne, zdatne do weryfikacji, pozbawione wad i uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem czynników zewnętrznych.
 4. Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:

– pisemnego ewentualnie za pośrednictwem faxu lub poczty e-mail zgłoszenia reklamacji przez nabywcę                                                 – podanie nazwy towaru, numeru katalogowego towaru, daty zakupu, nr WZ lub faktury zakupowej

– szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu oraz zdjęciami wadliwego produktu.

 1. Producent decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych.
 2. Producent zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamontowania zareklamowanego Produktu.
 3. Producent zastrzega sobie prawo wstrzymania procedury gwarancyjnej w przypadku, gdy Nabywca zalega z płatnościami za faktury przeterminowane dłużej niż 14 dni.
 4. Szczegółowe uprawnienia Nabywcy i obowiązki Producenta wynikające z gwarancji określa Kodeks Cywilny.

Warunki gwarancji na wyroby firmy BAKS

Powłoka MAGNELIS wg. PN-EN 10346:2015-09

 • 1

Zasady ogólne gwarancji

 

1. Firma BAKS , zwana dalej Producentem udziela Nabywcy gwarancji, że produkt jest wolny od wad materiału i wykonania.
2. Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę powodującą funkcjonowanie produktu niezgodne ze specyfikacją Producenta.
– gwarancja obejmuje w szczególności: wytrzymałość mechaniczną wyrobów i odporność korozyjną powłoki antykorozyjnej
– gwarancją objęte są uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn leżących wyłącznie po stronie
Producenta jak np.: łuszczenie się powłoki ochronnej.
3. Za Nabywcę uważa się podmiot, który dokonał zakupu produktu bezpośrednio od Producenta.
4. Producent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad materiału i wykonania, na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, poprzez naprawę lub wymianę produktu na produkt wolny od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje Producent.
5. Okres gwarancji wynosi 120 miesięcy dla konstrukcji znajdującej się nad powierzchnią gruntu (wyłączając nogi), dla słupów posadowionych w gruncie gwarancja wynosi 120 miesięcy (pod warunkiem, że gleba ma odczyn neutralny tj. ph w przedziale 5,5-8,5) od daty sprzedaży po
szczegółowym uzgodnieniu z Producentem warunków przechowywania i eksploatacji produktów. W uzasadnionych wypadkach okres gwarancji może zostać przedłużony na wniosek Nabywcy. Przedłużenie okresu gwarancji powinno zostać stwierdzone pismem pod rygorem nieważności.

§2
Materiał

Standardowe wyroby mogą być wykonywane z blach pokrytych cynkiem, nierdzewnych i kwasoodpornych oraz blach pokrytych powłoką Magnelis.
1. Blacha pokryta powłoką magnezowo- cynkowo-aluminiową (MAGNELIS) – wyroby przeznaczone do ograniczonego stosowania w środowisku o klasie korozyjności C1, C2, C3, C4,
2. Na krawędziach ciętych elementów wykonanych z powłoki MAGNELIS mogą pojawiać się
miejscowe ślady czerwonej korozji, która jest korozją powierzchowną i nie powoduje negatywnych skutków w postaci obniżania właściwości mechanicznych elementów
3. Zaletą powłoki MAGNELIS jest bardzo wysoka ochrona antykorozyjna do 2000 h w komorze solnej do czerwonej korozji.
Według dokumentu nr SC0559-13 wydanego przez SP Techical Research Institute of Sweden powłoka MAGNELIS® ZM310 (25 μm na stronę) przeznaczona jako ochrona antykorozyjna blachy stalowej do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych jest odpowiednia dla klasy korozyjności C5, zgodnie z opisaną w SS-EN ISO 12944-2 klasą, opartą na oczekiwanym okresie użytkowania wynoszącym 15 lat. Oczekiwany okres użytkowania to szacowany czas, w którym Magnelis® skutecznie chroni stal przed perforacją korozyjną.

§3
Szczegółowe warunki obowiązywania gwarancji

1. Gwarancja jest ważna pod warunkiem korzystania z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, specyfikacją i instrukcją Producenta, warunkami technicznymi i środowiskowymi.
2. Z tytułu gwarancji Nabywcy, ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Producenta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek awarii Produktu. Jedynym zobowiązaniem Producenta według tej gwarancji, jest dostarczenie części, naprawa lub wymiana
Produktu na wolny od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.
3. Producent odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.
4. Określa się kategorię agresywności korozyjnej atmosfery w oparciu o normę PN-EN ISO 12944-2. Kategorię agresywności korozyjnej atmosfery określa się na podstawie rocznego ubytku warstwy antykorozyjnej.
5. W przypadku zwiększenia kategorii korozyjności środowiska gwarancja ulega skróceniu odpowiednio do aktualnej kategorii korozyjności środowiska. W przypadku zmniejszenia się kategorii korozyjności środowiska gwarancja nie ulega wydłużeniu.
6. Producent w szczególności zastrzega do ważności gwarancji konieczność spełnienia poniższych warunków:

 Transport

Transport produktów powinien odbywać się suchymi, krytymi środkami transportu w taki sposób, aby ładunek był zabezpieczony przed przesuwaniem się, uszkodzeniem mechanicznym oraz wpływem warunków atmosferycznych. Jednostki ładunkowe należy umieszczać na środku transportowym ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed wzajemnym przesuwaniem. Spięcie ładunku pasami transportowymi należy wykonać w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementów. Transport, składowanie i montaż wyrobów musi odbywać się w środowisku odpowiednim dla zamawianych produktów w kategorii agresywności korozyjnej w oparciu o normę PN EN ISO 12944 :2001
 Przechowywanie produktów pokrytych powłoka MAGNELIS
Elementy powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych, wentylowanych, wolnych od aktywnych chemicznie par i gazów. Nie wolno dopuszczać do zamoczenia i zawilgocenia wyrobów. W przypadku zamoczenia elementów, niezwłocznie rozpakować zalane opakowania , rozłożyć detale aż wyschną i ponownie złożyć do pomieszczenia chroniącego przed opadami atmosferycznymi.

Produkty muszą być składowane na paletach, pojemnikach lub specjalnie przeznaczonych do tego celu podstawach (nie powinny leżeć bezpośrednio na betonie lub ziemi). Przechowywanie w niewłaściwych warunkach (zawilgoconych) może doprowadzić do kondensacji wilgoci pomiędzy powierzchnią elementów. Na czas składowania i montażu produktów, należy zapewnić ochronę przed kontaktem powłok z wapnem, cementem i innymi alkalicznymi materiałami budowlanymi.

§4
Zabezpieczenie i konserwacja elementów pokrytych cynkiem.

a) Składowanie, montowanie i eksploatacja konstrukcji odbywać się będzie w środowisku o kategorii agresywności korozyjnej określonej w tabeli nr 2 dla danego okresu gwarancji oraz danej powłoki cynkowej ustalonej uprzednio z producentem.
c) Elementy konstrukcji w okresie magazynowana przed montażem będą składowane na podkładach w sposób uniemożliwiający stykanie się z podłożem, gromadzenie się na nich opadów atmosferycznych i zanieczyszczeń mechanicznych. Elementy konstrukcji zapakowane fabrycznie nie mogą być narażone na zawilgocenie. W przypadku zawilgocenia paczki elementy należy rozpakować i rozłożyć do pełnego wyschnięcia.
d) Elementy uszkodzone podczas montażu muszą zostać wymienione na nowe, pozbawione wad, na koszt nabywcy np. deformacja słupa nośnego podczas natrafienia na przeszkodę w gruncie.
e) Nabywca po zakończeniu montażu konstrukcji na własny koszt dokona dokładnego przeglądu wykonanych powłok ochronnych oraz lakierniczych i przeprowadzi ich pełna konserwację poprzez oczyszczenie powierzchni ocynkowanych neutralnymi środkami chemicznymi z zalegających zabrudzeń (pozostałości środków chemicznych, zatłuszczenia, zaoliwienia oraz inne zabrudzenia mogące powodować uszkodzenie powłok antykorozyjnych). Po przeprowadzeniu czyszczenia konstrukcji nabywca w przypadku wykrycia punktowych ognisk korozji zobowiązany jest do udokumentowania fotograficznego odkrytych miejsc i przesłania dokumentacji do producenta w celu ustalenia szkodliwości danego zjawiska na produkt. Nabywca ma obowiązek przesłać raport do producenta przed upływem 6 miesięcy od dokonania zakupu oraz niezwłocznie po zakończeniu montażu pod rygorem utraty gwarancji.

Wolnostojące konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych są konstrukcjami budowlanymi i podlegają prawu budowlanemu. W związku z powyższym nabywca będzie dokonywał raz na rok inspekcji konstrukcji i powłok cynkowych oraz konserwacji powłok cynkowych (wg w/w punktu f) przy udziale co najmniej jednego przedstawiciela nabywcy oraz inspektora dozoru technicznego pod rygorem utraty gwarancji na wyroby. Istnieje możliwość odpłatnego uczestnictwa w przeglądzie przedstawiciela Producenta po wcześniejszym poinformowaniu go o planowanym terminie wykonania przeglądów oraz czynności konserwacyjnych – minimum 6 tygodni przed terminem przeglądu. Po wykonaniu powyższej kontroli przedstawiciel nabywcy ma obowiązek sporządzić raport pokontrolny z przeglądu oraz wykonanych prac konserwacyjnych, poparty pełną dokumentacją fotograficzną obrazujący stan instalacji przed wykonaniem prac konserwacyjnych i po ich zakończeniu oraz przekazać raport producentowi konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych pod rygorem utraty gwarancji. Miejsca pominięte w raporcie, w których pojawią się ogniska korozji nie mogą być przedmiotem roszczeń wynikających z gwarancji.

§5
Utrata gwarancji

1. Gwarancja nie obejmuje :
 Drobnych ognisk korozji na krawędziach otworów oraz krawędziach elementów. Powłoki MAGNELIS wykazują zdolność do samo regeneracji.
 uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, zalanie, huraganowy wiatr, itp.),
 uszkodzeń mechanicznych i wynikłych z nich wad, w szczególności uszkodzeń powłok ochronnych,
 przypadki szczególnego narażenia korozyjnego ocynkowanych elementów określonych w normie PN-EN ISO 12944-2 (w tych przypadkach okresy gwarancji należy uzgadniać indywidualnie w formie pisemnej),
 uszkodzeń mechanicznych powłoki powstałych w wyniku przeładunku, transportu i montażu poza terenem firmy BAKS,
 uszkodzeń mechanicznych i termicznych powłoki cynkowej powstałych na skutek cięcia, spawania, rozwiercania otworów i jakichkolwiek przeróbek konstrukcji powodujących uszkodzenie powłoki Magnelis,
 uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych w czasie eksploatacji,
 uszkodzeń wynikających z instalacji i eksploatacji produktów w warunkach lub w sposób niezgodny ze specyfikacją Producenta (przekroczenie dopuszczalnych obciążeń, zniszczenia spowodowane warunkami atmosferycznymi itp.).
 uszkodzeń powstałych w przypadku stosowania soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia
 uszkodzeń powstałych na skutek zmian konstrukcyjnych lub stosowania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem,
 uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika,
 uszkodzeń powstałych podczas transportu z wykorzystaniem zewnętrznych w stosunku do Producenta środków transportu.
 nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych oraz niewykonania prac konserwacyjnych i/lub nie wysłania raportu do producenta zgodnie z §4 powyższych warunków gwarancji
 zmiana (wzrost) ściśle określonej kategorii agresywności korozyjnej środowiska, w momencie sporządzania oferty na wyroby.
 występowanie na detalach tzw. białej korozji (biało-szare plamy powstające pod wpływem czynników atmosferycznych) nie stanowi podstawy do reklamacji powłoki Magnelis.
 wystąpienia zaległości płatności za wyroby przekraczającej 14 dni od daty wymagalności faktury.
2. Gwarancją nie są objęte normalne czynności obsługi eksploatacyjnej, np. czyszczenie i konserwacja.

§6
Realizacja gwarancji

1. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez firmę BAKS, możliwie w
krótkim terminie od momentu zgłoszenia, nieprzekraczającym 21 dni roboczych od daty
rozpatrzenia reklamacji.
2. Wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Producentowi niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia.
3. Procedurze gwarancyjnej podlegają wyłącznie produkty kompletne, zdatne do weryfikacji, pozbawione wad i uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem czynników zewnętrznych.
4. Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:
– pisemnego ewentualnie za pośrednictwem faxu lub poczty e-mail zgłoszenia reklamacji przez nabywcę
– podanie nazwy towaru, numeru katalogowego towaru, daty zakupu, nr WZ lub faktury zakupowej
– szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu oraz zdjęciami wadliwego produktu.
5. Producent decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych.
6. Producent zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamontowania zareklamowanego Produktu.
7. Producent zastrzega sobie prawo wstrzymania procedury gwarancyjnej w przypadku, gdy Nabywca zalega z płatnościami za faktury przeterminowane dłużej niż 7 dni.
8. Szczegółowe uprawnienia Nabywcy i obowiązki Producenta wynikające z gwarancji określa Kodeks Cywilny.

.

Warunki gwarancji na wyroby firmy BAKS

Cynkowane ogniowo zgodnie z normą PN EN ISO 1461:2011

 

 • 1

Zasady ogólne gwarancji

 1. Firma BAKS , zwana dalej Producentem udziela Nabywcy gwarancji, że produkt jest wolny od wad materiału

i wykonania.

 1. Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę powodującą funkcjonowanie produktu niezgodne ze specyfikacją
 • gwarancja obejmuje w szczególności: wytrzymałość mechaniczną wyrobów i odporność korozyjną powłoki cynku,
 • gwarancją objęte są uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Producenta jak np.: pękanie, łuszczenie się powłoki ochronnej.

 

 1. Za Nabywcę uważa się podmiot, który dokonał zakupu produktu bezpośrednio od Producenta.

 

 1. Producent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad materiału

i wykonania, na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, poprzez naprawę lub wymianę produktu na produkt          wolny od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje Producent.

 

 1. Okres gwarancji wynosi 120 miesięcy od daty sprzedaży po szczegółowym uzgodnieniu z Producentem warunków przechowywania i eksploatacji produktów. W uzasadnionych wypadkach okres gwarancji może zostać przedłużony na wniosek Nabywcy. Przedłużenie okresu gwarancji powinno zostać stwierdzone pismem pod rygorem               nieważności.

 

 • 2

Materiał

Standardowe wyroby mogą być wykonywane z blach pokrytych cynkiem, nierdzewnych i kwasoodpornych.

 

 1. Blacha ocynkowana metodą ogniową zanurzeniową – wyprodukowana zgodnie z normą PN EN ISO 1461 – wyroby przeznaczone do ograniczonego stosowania w środowisku o klasie korozyjności C1, C2, C3, C4, C5-I, C5-M. Średnia grubość powłoki cynku 45 µm do 55 µm.

 

Agresywność środowiska określa się w oparciu o normę PN EN ISO 12944 :2001

         Tabela nr 1 Wyciąg z Normy PN EN ISO 12944 :2001

Kategoria korozyjności Redukcja warstwy ochronnej (µ / rok) Przykłady środowisk typowych dla klimatu umiarkowanego(tylko informacyjnie)
C1 bardzo mała < 0,1 Wewnątrz: ogrzewane budynki z czystą atmosferą np. biura, sklepy
C2 mała > 0,1 do 0,7 Wewnątrz: budynki nie ogrzewane w których występuje kondensacja np. hale sportowe, magazyny.Na Zewnątrz: atmosfera w małym stopniu zanieczyszczona
C3 średnia > 0,7 do 2,1 Wewnątrz: pomieszczenia produkcyjne o wilgotności  i pewnym zanieczyszczeniu powietrza np. pralnie , browary, mleczarnieNa Zewnątrz: atmosfery miejskie i przemysłowe
C4 duża > 2,1 do 4,2 Wewnątrz: zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie remontoweNa Zewnątrz: obszary przemysłowe i przybrzeżne o średnim zasoleniu
C5-I bardzo duża( przemysłowa) > 4,2 do 8,4 Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniemNa Zewnątrz: obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze
C5-M bardzo duża( morska) > 4,2 do 8,4 Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniemNa Zewnątrz: obszary przybrzeżne i oddalone w głąb morza

Tabela nr 2  Wyciąg z gwarancji cynkowni Baks.

Dotyczy tylko wyrobów cynkowanych metodą ogniową zgodnie z normą PN EN ISO 1461:2011

Typ atmosfery Kategoria agresywności korozyjnej Możliwość wydłużenia gwarancji
Nieznaczne obciążenie korozyjne C1 Do 12 lat
Małe obciążenie korozyjne C2 Do 12 lat
Umiarkowane obciążenie korozyjne C3 Do 10 lat
Duże obciążenie korozyjne C4 Do 5 lat
Bardzo duże obciążenie korozyjne C5-I, C5-M

Do 2 lat

 

 • 3

Szczegółowe warunki obowiązywania gwarancji

 1. Gwarancja jest ważna pod warunkiem korzystania z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, specyfikacją

i instrukcją Producenta, warunkami technicznymi i środowiskowymi.

 1. Z tytułu gwarancji Nabywcy, ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Producenta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek awarii Produktu. Jedynym zobowiązaniem Producenta według tej gwarancji, jest dostarczenie części, naprawa lub wymiana Produktu na wolny od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.
 2. Producent odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.
 3. Określa się kategorię agresywności korozyjnej atmosfery w oparciu o normę PN-EN ISO 12944-2
 4. Na wyroby cynkowane metodą ogniową zgodnie z normą PN EN ISO 1461:2011 obowiązuje gwarancja wg tabeli nr 2 dla ściśle określonej kategorii agresywności korozyjnej środowiska – przy założeniu, że kategoria ta nie ulegnie zmianie w przeciągu trwania gwarancji. W przypadku zwiększenia kategorii korozyjności środowiska gwarancja ulega skróceniu odpowiednio do aktualnej kategorii korozyjności środowiska. W przypadku zmniejszenia się kategorii korozyjności środowiska gwarancja nie ulega wydłużeniu.
 5. Producent w szczególności zastrzega do ważności gwarancji konieczność spełnienia poniższych warunków:

 

 • Transport

Transport produktów powinien odbywać się  suchymi, krytymi środkami transportu w taki sposób, aby ładunek był zabezpieczony przed przesuwaniem się,  uszkodzeniem mechanicznym oraz wpływem warunków atmosferycznych.

Jednostki ładunkowe należy umieszczać na środku transportowym ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed wzajemnym przesuwaniem. Spięcie ładunku pasami transportowymi należy wykonać w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementów.

Transport, składowanie i montaż wyrobów musi odbywać się w środowisku odpowiednim dla zamawianych produktów w kategorii agresywności korozyjnej w oparciu o normę PN EN ISO 12944 :2001

 

 • Przechowywanie produktów ocynkowanych ogniowo zgodnie z normą PN EN ISO 1461:2011

Elementy powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych, wentylowanych, wolnych od aktywnych chemicznie par i gazów. Nie wolno dopuszczać do zamoczenia i  zawilgocenia wyrobów. W przypadku zamoczenia elementów, niezwłocznie rozpakować zalane opakowania , rozłożyć detale aż wyschną i ponownie złożyć do pomieszczenia chroniącego przed opadami atmosferycznymi.

Produkty muszą być składowane na paletach, pojemnikach lub specjalnie przeznaczonych do tego celu
podstawach (nie powinny leżeć bezpośrednio na betonie lub ziemi).

Przechowywanie w niewłaściwych warunkach (zawilgoconych) może doprowadzić do kondensacji wilgoci pomiędzy powierzchnią  elementów cynkowanych. W przypadku  zawilgocenia na elementach cynkowanych może powstać tak zwana biała korozja (biało – szare plamy), która nie  podlega reklamacji.

Na czas składowania i montażu produktów, należy zapewnić ochronę przed kontaktem powłok z wapnem, cementem i innymi  alkalicznymi materiałami budowlanymi.

 

 • 4

Zabezpieczenie i konserwacja  elementów pokrytych cynkiem.

 1. Bezpośrednio po otrzymaniu konstrukcji nabywca dokona naprawy powłok uszkodzonych w czasie procesu transportu, przechowywania i montażu, zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 punkt 6.3: “Naprawa powinna obejmować: usunięcie zanieczyszczeń (kurz, olej, smary, ślady korozji) oraz niezbędne czyszczenie

i przygotowanie powierzchni uszkodzonego miejsca dla wymaganej przyczepności. Naprawy należy dokonać przez pomalowanie farbą podkładową bogatą w cynk np. WS –Zinc 80/81 lub o podobnych parametrach. Grubość powłoki malarskiej powinna być równa grubości powłoki w miejscach nieuszkodzonych wyrobu.”

Zalecamy, aby grubość powłoki w miejscach uszkodzonych była o 30% większa niż średnia grubość powłoki wg  PN EN ISO 1461:2011

 1. Składowanie, montowanie i eksploatacja konstrukcji odbywać się będzie w środowisku o kategorii agresywności korozyjnej określonej w tabeli nr 2 dla danego okresu gwarancji oraz danej powłoki cynkowej ustalonej uprzednio z producentem.
 2. Elementy konstrukcji w okresie magazynowana przed montażem będą składowane na podkładach w sposób uniemożliwiający stykanie się z podłożem, gromadzenie się na nich opadów atmosferycznych i zanieczyszczeń mechanicznych. Elementy konstrukcji zapakowane fabrycznie nie mogą być narażone na zawilgocenie.

W przypadku zawilgocenia paczki elementy należy rozpakować i rozłożyć do pełnego wyschnięcia.

 1. Powłoki cynkowe uszkodzone w czasie montażu konstrukcji zostaną naprawione zgodnie z punktem (a).
 2. e) Nabywca po zakończeniu montażu konstrukcji na własny koszt dokona dokładnego przeglądu wykonanych powłok cynkowych oraz lakierniczych i przeprowadzi ich pełna konserwację poprzez oczyszczenie powierzchni ocynkowanych neutralnymi środkami chemicznymi z zalegających zabrudzeń (pozostałości środków chemicznych, zatłuszczenia, zaoliwienia oraz inne zabrudzenia mogące powodować uszkodzenie powłok antykorozyjnych).

Po przeprowadzeniu czyszczenia konstrukcji nabywca w przypadku wykrycia punktowych ognisk korozji lub uszkodzeń powłoki cynkowej ma obowiązek wykonać zaprawki (farbą cynkową o dużej zawartości cynku).

 

Nabywca ma obowiązek przesłać raport do producenta przed upływem 6 miesięcy od dokonania zakupu oraz niezwłocznie po zakończeniu montażu pod rygorem utraty gwarancji.

Wolnostojące konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych są konstrukcjami budowlanymi i podlegają prawu budowlanemu. W związku z powyższym nabywca będzie dokonywał corocznie inspekcji konstrukcji i powłok cynkowych oraz konserwacji powłok cynkowych (wg w/w punktu f) przy udziale co najmniej jednego przedstawiciela nabywcy  oraz inspektora dozoru technicznego pod rygorem utraty gwarancji na wyroby.

Istnieje możliwość odpłatnego uczestnictwa w przeglądzie przedstawiciela Producenta po wcześniejszym poinformowaniu go o planowanym terminie wykonania przeglądów oraz czynności konserwacyjnych – minimum 6 tygodni przed terminem przeglądu.

Po wykonaniu powyższej kontroli przedstawiciel nabywcy ma obowiązek sporządzić raport pokontrolny

z przeglądu oraz wykonanych prac konserwacyjnych, poparty pełną dokumentacją fotograficzną obrazujący stan instalacji przed wykonaniem prac konserwacyjnych i po ich zakończeniu oraz przekazać raport producentowi konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych pod rygorem utraty gwarancji. Miejsca pominięte w raporcie,

w których pojawią się ogniska korozji nie mogą być przedmiotem roszczeń wynikających z gwarancji.

 

 • 5

Utrata gwarancji

 1. Gwarancja nie obejmuje :
 • uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, zalanie, huraganowy wiatr, itp.),
 • uszkodzeń mechanicznych i wynikłych z nich wad, w szczególności uszkodzeń powłok ochronnych,
 • przypadki szczególnego narażenia korozyjnego ocynkowanych elementów określonych w normie

PN-EN ISO 12944-2 (w tych przypadkach okresy gwarancji należy uzgadniać indywidualnie w formie pisemnej),

 • uszkodzeń mechanicznych powłoki cynkowej powstałych w wyniku przeładunku, transportu i montażu poza terenem firmy BAKS, jeśli nie dokonano naprawy tych uszkodzeń wg wymogów punktu (§4) lub jeżeli powierzchnia naprawionych uszkodzeń przekracza dopuszczalną wielkość określoną w PN-EN ISO 1461 dla miejsc wadliwych,
 • uszkodzeń mechanicznych i termicznych powłoki cynkowej powstałych na skutek cięcia, spawania, rozwiercania otworów i jakichkolwiek przeróbek konstrukcji po ocynkowaniu powodujących uszkodzenie powłoki cynkowej,
 • uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych w czasie eksploatacji,
 • uszkodzeń wynikających z instalacji i eksploatacji produktów w warunkach lub w sposób niezgodny ze
  • specyfikacją Producenta (przekroczenie dopuszczalnych obciążeń, zniszczenia spowodowane warunkami

atmosferycznymi itp.).

 • uszkodzeń powstałych w przypadku stosowania soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia
  • w pobliżu elementów ocynkowanych, lakierowanych, wykonanych z blach kwasoodpornych/nierdzewnych
 • uszkodzeń powstałych na skutek zmian konstrukcyjnych lub stosowania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem,
 • uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika,
 • uszkodzeń powstałych podczas transportu z wykorzystaniem zewnętrznych w stosunku do Producenta
  środków transportu.
 • nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych oraz niewykonania prac konserwacyjnych i/lub nie wysłania raportu do producenta zgodnie z §4 powyższych warunków gwarancji
 • zmiana (wzrost) ściśle określonej kategorii agresywności korozyjnej środowiska, w momencie sporządzania oferty na wyroby. Kategoria agresywności korozyjnej środowiska umieszczona będzie w ofercie na wyroby wraz z długością okresu gwarancyjnego.
 • występowanie na detalach tzw. białej korozji (biało-szare plamy powstające pod wpływem   czynników atmosferycznych) nie stanowi podstawy do reklamacji powłoki cynkowej.
 • wystąpienia zaległości płatności za wyroby przekraczającej 90 dni od daty wymagalności faktury.
 1. Gwarancją nie są objęte normalne czynności obsługi eksploatacyjnej, np. czyszczenie i konserwacja.

 

 • 6

Realizacja gwarancji

 1. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez firmę BAKS, możliwie w krótkim terminie od momentu zgłoszenia, nieprzekraczającym 21 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 2. Wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Producentowi niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia.
 3. Procedurze gwarancyjnej podlegają wyłącznie produkty kompletne, zdatne do weryfikacji, pozbawione wad

i uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem czynników zewnętrznych.

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:

– pisemnego ewentualnie za pośrednictwem faxu lub poczty e-mail zgłoszenia reklamacji przez nabywcę                                                 – podanie nazwy towaru, numeru katalogowego towaru, daty zakupu, nr WZ lub faktury zakupowej

– szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu oraz zdjęciami wadliwego produktu.

 1. Producent decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych.
 2. Producent zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamontowania zareklamowanego Produktu.
 3. Producent zastrzega sobie prawo wstrzymania procedury gwarancyjnej w przypadku, gdy Nabywca zalega

z płatnościami za faktury przeterminowane dłużej niż 14 dni.

 1. Szczegółowe uprawnienia Nabywcy i obowiązki Producenta wynikające z gwarancji określa Kodeks Cywilny.

 

Warunki gwarancji na wyroby firmy BAKS

Wykonane ze stali nierdzewnej lub stopu aluminium

 

 • 1

Zasady ogólne gwarancji

 1. Firma BAKS , zwana dalej Producentem udziela Nabywcy gwarancji, że produkt jest wolny od wad materiału i wykonania.
 2. Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę powodującą funkcjonowanie produktu niezgodne ze specyfikacją
 • gwarancja obejmuje w szczególności: wytrzymałość mechaniczną wyrobów i odporność korozyjną powłoki elementów pokrytych farbą nanoszoną metodą proszkową i elementów wykonanych ze stali nierdzewnej lub z aluminium.
 • gwarancją objęte są uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn leżących wyłącznie po stronie producenta jak np.: pękanie.

 

 1. Za Nabywcę uważa się podmiot, który dokonał zakupu produktu bezpośrednio od Producenta.

 

 1. Producent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad materiału i wykonania, na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, poprzez naprawę lub wymianę produktu na produkt wolny od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje Producent.

 

 1. Okres gwarancji wynosi 120 miesięcy od daty sprzedaży po szczegółowym uzgodnieniu z Producentem warunków przechowywania i eksploatacji produktów. W uzasadnionych wypadkach okres gwarancji może zostać przedłużony na wniosek Nabywcy. Przedłużenie okresu gwarancji powinno zostać stwierdzone pismem pod rygorem               nieważności.

 

 • 2

Materiał

Standardowe wyroby mogą być wykonywane z blach pokrytych cynkiem, nierdzewnych i kwasoodpornych.

 

 1. Lakierowanie – stopy aluminium i stal nierdzewna lakierowane metodą  proszkową, proszkami Poliestrowymi, Epoksydowymi i ich mieszankami.  Grubości powłoki zawiera się w granicy 60 μm a 120 μm. Trwałość powłoki zależna jest od: przestrzegania zasad transportu, przechowywania, sposobu montażu, środowiska chemicznego w którym będzie zamontowana konstrukcja i konserwacji.

 

 1. Blacha nierdzewna/kwasoodporna  – blacha do ogólnego przeznaczenia, o dobrej odporności na korozję atmosferyczną, na wiele organicznych i nieorganicznych substancji chemicznych wg PN-EN 10088
  w gatunkach 1.4016, 1.4301 (spawalna), oraz 1.4401

 

Zastosowanie blachy nierdzewnej:

Zbiorniki na mleko, sprzęt mleczarski, instalacje do produkcji mleka, beczki na piwo,  fermentacja piwa, zbiorniki magazynowe w browarnictwie, wyposażenie do rafinacji produktów z kukurydzy; wyposażenie do elektrowni jądrowych, rynny, rury spustowe, zbiorniki na ciekły tlen, azot i wodór, części dozowników do napojów nasycanych dwutlenkiem węgla, naczynia i części kriogeniczne, meble, okładziny do pomieszczeń i na zewnątrz, konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych.

 

 1. Stopy aluminium w gatunku EN AW–6005A oraz EN AW–6063

Agresywność środowiska określa się oparciu o normę PN EN ISO 12944 :2001

         Tabela nr 1 Wyciąg z Normy PN EN ISO 12944 :2001

Kategoria korozyjności Przykłady środowisk typowych dla klimatu umiarkowanego(tylko informacyjnie)
C1 bardzo mała Wewnątrz: ogrzewane budynki z czystą atmosferą np. biura, sklepy
C2 mała Wewnątrz: budynki nie ogrzewane w których występuje kondensacja np. hale sportowe, magazyny.Na Zewnątrz: atmosfera w małym stopniu zanieczyszczona
C3 średnia Wewnątrz: pomieszczenia produkcyjne o wilgotności  i pewnym zanieczyszczeniu powietrza np. pralnie , browary, mleczarnieNa Zewnątrz: atmosfery miejskie i przemysłowe
C4 duża Wewnątrz: zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie remontoweNa Zewnątrz: obszary przemysłowe i przybrzeżne o średnim zasoleniu
C5-I bardzo duża( przemysłowa) Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniemNa Zewnątrz: obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze
C5-M bardzo duża( morska) Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniemNa Zewnątrz: obszary przybrzeżne i oddalone w głąb morza

Tabela nr 2  Wyciąg z gwarancji cynkowni Baks.

Dotyczy tylko wyrobów wykonanych ze stali nierdzewnej i w/w stopów aluminium

Typ atmosfery Kategoria agresywności korozyjnej Możliwość wydłużenia gwarancji
Nieznaczne obciążenie korozyjne C1  Do 10 lat
Małe obciążenie korozyjne C2  Do 10 lat
Umiarkowane obciążenie korozyjne C3  Do 10 lat
Duże obciążenie korozyjne C4  Do 5 lat
Bardzo duże obciążenie korozyjne C5-I, C5-M  Do 2 lat
 • 3

Szczegółowe warunki obowiązywania gwarancji

 1. Gwarancja jest ważna pod warunkiem korzystania z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, specyfikacją i instrukcją Producenta, warunkami technicznymi i środowiskowymi.
 2. Z tytułu gwarancji Nabywcy ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Producenta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek awarii Produktu. Jedynym zobowiązaniem Producenta według tej gwarancji, jest dostarczenie części, naprawa lub wymiana Produktu na wolny od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.
 3. Producent odpowiada przed nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.
 4. Określa się kategorię agresywności korozyjnej atmosfery w oparciu o normę PN-EN ISO 12944-2
 5. Na wyroby wyrobów wykonanych ze stali nierdzewnej i stopów aluminium obowiązuje gwarancja wg tabeli nr 2 dla ściśle określonej kategorii agresywności korozyjnej środowiska – przy założeniu, że kategoria ta nie ulegnie zmianie w przeciągu trwania gwarancji. W przypadku zwiększenia kategorii korozyjności środowiska gwarancja ulega skróceniu odpowiednio do aktualnej kategorii korozyjności środowiska. W przypadku zmniejszenia się kategorii korozyjności środowiska gwarancja nie ulega wydłużeniu.
 6. Producent w szczególności zastrzega do ważności gwarancji konieczność spełnienia poniższych warunków:

 

–  Transport

Transport produktów powinien odbywać się  suchymi, krytymi środkami transportu w taki sposób, aby ładunek był    zabezpieczony przed przesuwaniem się,  uszkodzeniem mechanicznym oraz wpływem warunków atmosferycznych. Jednostki ładunkowe należy umieszczać na środku transportowym ściśle obok siebie i zabezpieczyć            przed wzajemnym przesuwaniem. Spięcie ładunku pasami transportowymi należy wykonać w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementów. Transport, składowanie i montaż wyrobów musi odbywać się w środowisku odpowiedniej dla zamawianych produktów kategorii agresywności korozyjnej w oparciu o normę PN EN ISO 12944 :2001

 

Przechowywanie produktów wykonanych z blachy nierdzewnej, stopów aluminium oraz produktów lakierowanych                                                                                                                                                                        Elementy powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych, wentylowanych, wolnych od aktywnych chemicznie par i gazów. Nie wolno dopuszczać do zamoczenia i  zawilgocenia wyrobów. W przypadku zamoczenia elementów, niezwłocznie rozpakować zalane opakowania , rozłożyć detale aż wyschną i ponownie złożyć do pomieszczenia chroniącego przed opadami atmosferycznymi.    Produkty muszą być składowane na paletach, pojemnikach lub specjalnie przeznaczonych do tego celu podstawach (nie powinny leżeć bezpośrednio na betonie lub ziemi). Przechowywanie w niewłaściwych warunkach (zawilgoconych) może doprowadzić do kondensacji wilgoci pomiędzy powierzchnią  elementów lakierowanych, wykonanych z blachy       nierdzewnej/kwasoodpornej i aluminiowej. Wyroby wykonane z blachy  nierdzewnej/kwasoodpornej, aluminium lub lakierowane mogą być zabezpieczone folią, którą należy bezzwłocznie usunąć  po otrzymaniu dostawy. Pozostawanie folii zabezpieczających na wyrobach z  blachy nierdzewnej/kwasoodpornej lub lakierowanych na czas składowania  przy wysokiej temperaturze  otoczenia i  dużym nasłonecznieniu , może prowadzić do reakcji chemicznych prowadzących do zespolenia folii z zapakowanymi  elementami.  W wyniku tej reakcji folia nie da się usunąć bez uszkodzenia powierzchni produktów. Na czas składowania i montażu produktów, należy zapewnić ochronę przed kontaktem powłok z wapnem, cementem i innymi  alkalicznymi materiałami budowlanymi.

 

 • 4

Zabezpieczenie i konserwacja  elementów pokrytych cynkiem.

 1. Bezpośrednio po otrzymaniu konstrukcji nabywca dokona naprawy powłok uszkodzonych w czasie procesu transportu, przechowywania i montażu.
 2. składowanie, montowanie i eksploatacja konstrukcji odbywać się będzie w środowisku o kategorii agresywności korozyjnej określonej w tabeli nr 2 dla danego okresu gwarancji oraz danej powłoki cynkowej ustalonej uprzednio z producentem.
 3. elementy konstrukcji w okresie magazynowana przed montażem będą składowane na podkładach w sposób uniemożliwiający stykanie się z podłożem, gromadzenie się na nich opadów atmosferycznych i zanieczyszczeń mechanicznych. Elementy konstrukcji zapakowane fabrycznie nie mogą być narażone na zawilgocenie. W przypadku zawilgocenia paczki elementy należy rozpakować i rozłożyć do pełnego wyschnięcia.
 4. d) Nabywca po zakończeniu montażu konstrukcji na własny koszt dokona dokładnego przeglądu wykonanych powłok lakierniczych i stali nierdzewnej oraz profili aluminiowych. Przeprowadzi ich pełna konserwację poprzez oczyszczenie powierzchni neutralnymi środkami chemicznymi z zalegających zabrudzeń (pozostałości środków chemicznych, zatłuszczenia, zaoliwienia oraz innych zabrudzeń mogących powodować przyśpieszone korodowanie lub uszkodzenie powłok antykorozyjnych. Po przeprowadzeniu czyszczenia konstrukcji nabywca w przypadku wykrycia punktowych ognisk korozji ma obowiązek usunąć korozję preparatem PELOX PLUS 3000.

Nabywca ma obowiązek przesłać raport do producenta przed upływem 6 miesięcy od dokonania zakupu oraz niezwłocznie po zakończeniu montażu pod rygorem utraty gwarancji.

Wolnostojące konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych są konstrukcjami budowlanymi i podlegają prawu budowlanemu. W związku z powyższym nabywca będzie dokonywał corocznie inspekcji konstrukcji i konserwacji poprzez oczyszczanie i usuwanie ognisk korozji wg punktu d) oraz pasywację wg. §6. Inspekcja musi się odbyć przy udziale co najmniej jednego przedstawiciela nabywcy  oraz inspektora dozoru technicznego pod rygorem utraty gwarancji na wyroby. Istnieje możliwość odpłatnego uczestnictwa w przeglądzie przedstawiciela Producenta po wcześniejszym poinformowaniu go o planowanym terminie wykonania przeglądów oraz czynności konserwacyjnych – minimum 6 tygodni przed terminem przeglądu.

Po wykonaniu powyższej kontroli przedstawiciel nabywcy ma obowiązek sporządzić raport pokontrolny z przeglądu oraz wykonanych prac konserwacyjnych, poparty pełną dokumentacją fotograficzną obrazujący stan instalacji przed wykonaniem prac konserwacyjnych i po ich zakończeniu oraz przekazać raport producentowi konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych pod rygorem utraty gwarancji. Miejsca pominięte w raporcie, w których pojawią się ogniska korozji nie mogą być przedmiotem roszczeń wynikających z gwarancji.

 

 • 5

Zabezpieczenie i konserwacja  elementów lakierowanych.

Najczęstszą  przyczyną powstawania wad powłok lakierniczych są: uszkodzenie mechaniczne (zarysowanie, odprysk) i mycie.  Dlatego też należy przestrzegać zasad opisanych poniżej:

 • Podczas montażu szczególną nie wolno dopuścić do zarysowań i obić lakieru.
 • Podczas docinania elementów na odpowiedni wymiar stosować taśmy osłonowe ( np. taśmy malarskie)
 • Mycie należy przeprowadzać przynajmniej dwa razy do roku.
 • Do mycia należy używać delikatnych tkanin nie rysującej powierzchni i czystą wodę ze sprawdzonym detergentem.
 • Nie wolno myć powłoki strumieniem pary wodnej.
 • Jeżeli do mycia i używamy środków innych niż woda przed przystąpieniem do czyszczenia powierzchni należy sprawdzić
 • efekt działania używanych do tego celu środków. W przypadku wystąpienia niepożądanych efektów należy zrezygnować
 • z wykorzystania testowanego środka czyszczącego.
 • Nie wolno stosować mocno kwaśnych lub mocno alkalicznych środków czyszczących (w tym zawierających detergenty).
 • Nie wolno stosować soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia w pobliżu elementów lakierowanych.

 

 • 6

Zabezpieczanie i konserwacja elementów wykonanych z  blach nierdzewnych i kwasoodpornych oraz aluminiowych.

Sposób obróbki oraz właściwy dobór gatunku do panujących warunków atmosferycznych jest niezwykle istotnym    czynnikiem, który ma wpływ na jakość powierzchni podczas procesu eksploatacji. Odporność korozyjna stali nierdzewnych i aluminium można utrzymać przez cykliczne czyszczenie powierzchni i  dodatkowo polepszyć przez procesy chemiczne obróbki powierzchownej – wytrawianie , pasywacja. Najczęstszą przyczyną pojawiania się śladów „korozji” jest:

 • zanieczyszczenie powierzchni przez cząstki żelaza, stali czarnej ( odpryski podczas cięcie szlifierką, spawania)

zarysowania, które powstają w miejscu tarcia ostrym elementem  wykonanym z „miękkiej” stali o ograniczonym dostępie do tlenu.

 • nieprawidłowym magazynowaniem, składowaniem i transportem
 • niewłaściwy dobór gatunku stali do środowiska atmosferycznego w którym jest zastosowana.

Etapy postepowania i konserwacji w przypadku pojawienia się śladów korozji:

 • Czyszczenie mechaniczne . Wyczyścić miejsca z powierzchniową korozją za pomocą włókniny ściernej i przetrzeć

je suchą czystą szmatką.

 • Czyszczenie chemiczne. Na wyczyszczone powierzchnie nanieść np. za pomocą pędzelka  cienką i równomierną

warstwę środka  chemicznego PELOX PLUS 3000.  Po ok. 5 minutach ( zależy od zastosowanego środka chemicznego) zmyć środek chemiczny wilgotną szmatką. Szmatkę należy regularnie płukać w czystej wodzie lub zmieniać na nową. Zwrócić szczególną uwagę, aby nie zostały zachlapane żadne elementy występujące w pobliżu Następnie wilgotną powierzchnię należy wytrzeć do sucha za pomocą np. ręcznika papierowego

 •   Wyczyszczone suche powierzchnie należy zakonserwować środkiem do pasywacji  za

pomocą  gąbki lub aerozolu, tak  aby powstała cienka równomierna warstwa ochronna.

 

Powyższe czynności należy wykonywać ręcznie bez użycia elektronarzędzi. Jeżeli pod czyszczonymi wyrobami znajdują się inne elementy i zachodzi ryzyko zachlapania ich podczas przecierania wilgotną szmatką, należy je przykryć grubą folią malarską. Do czyszczenia stali nierdzewnej oraz aluminium NIE stosować: produktów do usuwania zapraw murarskich, ani substancji,  które  zawierają  kwas solny, wybielaczy, środków do czyszczenia srebra. Nie stosować szczotek  drucianych ze stali węglowej, stalowej wełny czyszczącej, stalowych poduszek do szorowania. W przypadku stosowania żrących środków chemicznych obowiązkowo stosować rękawice ochronne i  okulary.

 

 • 7

Utrata gwarancji

 1. Gwarancja nie obejmuje :
 • uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, zalanie itp.),
 • uszkodzeń mechanicznych i wynikłych z nich wad, w szczególności uszkodzeń powłok ochronnych,
 • przypadki szczególnego narażenia korozyjnego produktów określonych w normie PN-EN ISO 12944-2 (w tych przypadkach okresy gwarancji należy uzgadniać indywidualnie w formie pisemnej),
 • uszkodzeń termicznych powstałych na skutek cięcia, spawania, rozwiercania otworów i jakichkolwiek przeróbek konstrukcji wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium,
 • uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych w czasie eksploatacji,
 • uszkodzeń wynikających z instalacji i eksploatacji produktów w warunkach lub w sposób niezgodny ze
  • specyfikacją Producenta (przekroczenie dopuszczalnych obciążeń, zniszczenia spowodowane warunkami

atmosferycznymi itp.).

 • uszkodzeń powstałych w przypadku stosowania soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia
  • w pobliżu elementów ocynkowanych, lakierowanych, wykonanych z blach kwasoodpornych/nierdzewnych lub aluminium
 • uszkodzeń powstałych na skutek zmian konstrukcyjnych lub stosowania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem,
 • uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika,
 • uszkodzeń powstałych podczas transportu z wykorzystaniem zewnętrznych w stosunku do Producenta
  środków transportu.
 • nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych oraz niewykonania prac konserwacyjnych i/lub nie wysłania raportu do producenta zgodnie z §4 powyższych warunków gwarancji
 • zmiana (wzrost) ściśle określonej kategorii agresywności korozyjnej środowiska, w momencie sporządzania oferty na wyroby. Kategoria agresywności korozyjnej środowiska umieszczona będzie w ofercie na wyroby wraz z długością okresu gwarancyjnego.
 • wystąpienia zaległości płatności za wyroby przekraczającej 90 dni od daty wymagalności faktury.
 1. Gwarancją nie są objęte normalne czynności obsługi eksploatacyjnej, np. czyszczenie i konserwacja i pasywacja.

 

 

 • 8

Realizacja gwarancji

 1. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez firmę BAKS, możliwie w krótkim terminie od momentu zgłoszenia, nieprzekraczającym 21 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 2. Wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Producentowi niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia.
 3. Procedurze gwarancyjnej podlegają wyłącznie produkty kompletne, zdatne do weryfikacji, pozbawione wad i uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem czynników zewnętrznych.
 4. Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:

– pisemnego ewentualnie za pośrednictwem faxu lub poczty e-mail zgłoszenia reklamacji przez nabywcę                                                 – podanie nazwy towaru, numeru katalogowego towaru, daty zakupu, nr WZ lub faktory zakupowej

– szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu oraz zdjęcia wadliwego produktu.

 1. Producent decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych.
 2. Producent zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanego Produktu.
 3. Producent zastrzega sobie prawo wstrzymania procedury gwarancyjnej w przypadku gdy Nabywca zalega z płatnościami za faktury przeterminowane dłużej niż 14 dni.
 4. Szczegółowe uprawnienia Nabywcy i obowiązki Producenta wynikające z gwarancji określa Kodeks Cywilny.

 

Gwarancja PV – Stal Nierdzewna (PDF)